dr-ching_chi_kong@2x
專業資格
英國利物浦大學內外全科醫學士
英國利物浦大學醫學博士
英國倫敦及愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (內科)
診症時間
  • 星期五 : 14:00-15:00
診金(僅供參考)
  • $1,000 – 1,500
關閉