dr-mark_hor_kee_bonita@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (外科)
診症時間
  • 星期一 : 09:00-13:00
  • 星期五 : 14:00-17:00
診金(僅供參考)
  • $800 – 1,500
關閉